BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542888

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 375/05
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Teresie Krzymińskiej.
Uchwała nr 375/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Pani Teresie Krzymińskiej.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l] ) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 71 poz. 733 z późn. zm.[2]),

uchwala się, co następuje:

§1


Wynająć Pani Teresie Krzymińskiej na czas nieoznaczony lokal mieszkalny nr 4 w Ludzisku (Dalszą część tekstu wyłączono z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych).

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 281, poz.2783, 2786.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pani Teresa Krzymińska zamieszkuje w Inowrocławiu (Dalszą część tekstu wyłączono z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych).
Ostatnią umowę najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną a Panią Teresą Krzymińską zawarto l kwietnia 2003 r. na okres dwóch lat to jest do 31 marca 2005 r. Zgodnie z obowiązującym w tym okresie art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów umowę zawartą na czas krótszy niż trzy lata uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Obecnie nie ma podstaw prawnych do rozwiązania tej umowy.
Powiat Inowrocławski planuje sprzedaż nieruchomości (Dalszą część tekstu wyłączono z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych).
W związku z powyższym zasadnym staje się w aktualnej sytuacji zaproponowanie Pani Teresie Krzymińskiej lokal mieszkalny nr 4 w budynku w Ludzisku (Dalszą część tekstu wyłączono z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 71 poz. 733 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład jednostek samorządu terytorialnego, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony.


Starosta
Leonard Maciejewski