BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568235

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 376/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 376/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929)

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr 259/200l Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

[1] - zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Przedstawiona wersja Regulaminu Organizacyjnego wynika z reorganizacji i restrukturyzacji przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Przyjęcie proponowanej wersji regulaminu pozwoli na dostosowanie nowej struktury organizacyjnej do stanu faktycznego. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła w dniu 26 maja 2004 r. uchwałę nr XXIII/164/2004 z w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. W myśl art. 4 § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929) strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań, nazwę, siedzibę i typ domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.376.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 13 kwietnia 2005, godz. 13:47
  Typ MIME: application/pdf