BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568201

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 378/05
Dotyczy: zmiany uchwały
Traci ważność: w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.
Uchwała nr 378/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 marca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) w związku z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1 poz. 2 [2] )

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale nr 157/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia wynagrodzenie Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa, wprowadza się następujące zmiany:
§1 otrzymuje brzmienie:
"Ustalić wynagrodzenie dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki , Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa w wysokości:
a) 8.758,32 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych ") 32/100) od 1 lutego 2001r. do 31 grudnia 2002 r.,
b) 8.913,23 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 23/100) od 1 stycznia 2003 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2001 roku.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r, Nr 23, po .220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr l02, poz. 1055.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 43 poz. 221, z 1997r. Nr 12.1, poz.770, z 1998r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080,.z 2003r. Nr 6, poz. 63 oraz 2004. nr 26, poz. 226 i nr 240, poz. 2407.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pan Eligiusz Patalas został powołany na stanowisko Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dniem 1 lutego 2001 r., na czas nieokreślony. Uchwałą nr 156/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Zarząd ustalił wynagrodzenie w wysokości 8.600,-zł. Wysokość wynagrodzenia Pana Eligiusza Patalasa przez cały okres pełnienia funkcji Dyrektora PSZOZ nie była regulowana.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:
art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje od dnia 1 stycznia 2001r. przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie niższy niż 203 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia. W 2002r. pracownicy mają prawo do przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 110,23 zł. Jednocześnie do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ma zastosowanie ustawa z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000r. Nr 26 , poz. 306 z późn.zm.). Zgodnie z art. 8 pkt. 10 cyt. wyżej ustawy maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zgodnie z art. 29a ust. 2 w 2002 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne przysługuje w wysokości ustalonej w 2001r.W roku 2001. i 2002 Dyrektora E. Ptalasa wynosi brutto 1.58,32 zł, razem miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 8.758,32zł. Od 1 stycznia 2003 r. kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto wzrasta o pozostałą należną kwotę z tzw. "ustawy 203", zgodnie z wyliczeniem: 203,00zł - 1.58,32= 44,68 zł oraz z przyrostu wynagrodzeń w2002r. 1.10,23 zł. Razem od dniał stycznia2001r. miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 8.913,23 zł, w tym kwota podwyżki brutto 1.54,91. zł. Ustalona wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie przekracza górnej granicy wynagrodzenia określonej w art. 8 ustawy z 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski