BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542851

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 381/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 381/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego:
- 1 sztuka gatunku klon, rosnąca na ulicy Cegielnej w Inowrocławiu, działka ewidencyjna nr 168,
- 1 sztuka gatunku jesion, rosnąca na ulicy Wierzbińskiego w Inowrocławiu, działka ewidencyjna nr 14/1,
- 2 sztuki gatunku lipa, rosnące na ulicy Marulewskiej w Inowrocławiu, działka ewidencyjna nr 118.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 381/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W dniu 01 lutego 2005 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu złożył wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Wnioskowane do wycinki drzewa rosną na terenie miasta Inowrocławia: ulica Cegielna działka ewidencyjna nr 168, ulica Wierzbińskiego działka ewidencyjna nr 14/1, ulica Marulewska działka ewidencyjna nr 118, a ich zły stan zdrowotny może spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie w/w drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta, na wniosek posiadacza, za zgodą właściciela nieruchomości. Wymienione powyżej nieruchomości, zgodnie z ewidencją gruntów stanowią mienie powiatu do gospodarowania, którymi w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, władny jest zarząd powiatu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Przepisy te stanowią, iż usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski