BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542913

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 391/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR 391/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób, iż:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę „88.477.827,- zł” zastąpić kwotą „88.485.427,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę „21.292.998,- zł” zastąpić kwotą „21.300.598,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę „8.026.600,- zł” zastąpić kwotą „8.030.600,- zł”
- w § l ust. 2 pkt. l lit. e "dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę „1.285.000,- zł” zastąpić kwotą „1.288.600,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę „91.177.827,- zł” zastąpić kwotą „91.185.427,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę „85.440.667,- zł” zastąpić kwotą „85.448.267,- zł”

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 391/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 marca 2005 r. Nr WFB.I.3011-8/05 w sprawie zwiększenia kwot dotacji celowych na 2005 r. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne" o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na koszty postępowania o zwrot nieruchomości oraz realizację należności z tytułu usług geodezyjnych.

2. Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1/2005 do porozumienia nr EK.1.0116-POR-38/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 3.600,- zł

3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:

a) Starostwie Powiatowym, w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 6.925,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie poz. "Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" o kwotę 259.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 50,- zł a zwiększenie poz. "Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy" o kwotę 259.000,- zł oraz poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 50,- zł. Powyższe spowodowane zostało zmianą klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

W wyniku powyższych zmian zarówno planowane dochody, jak i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 7.600,- zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2
pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-391.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 67KB
  Data dodania: środa, 4 maja 2005, godz. 10:54
  Typ MIME: application/pdf