BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541815

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 393/05
Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r.
UCHWAŁA NR 393/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 393/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r.


Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r., Zarząd Powiatu w Inowrocławiu spełnia wymogi art. 136 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).
Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przedstawione Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


STAROSTA
Leonard Maciejewski