BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542006

Data: 5 lutego 2003 r
Nr uchwały: 35/ 2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Uchwała nr 35/ 2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr
56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984) w związku z §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić na rok 2003 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% pobieranej opłaty, lecz nie więcej niż 700 zł za semestr

§2


O dofinansowanie określone w §1 niniejszej uchwały ubiegać się mogą nauczyciele kształcący się na studiach wyższych magisterskich, studiach licencjackich i podyplomowych oraz innych formach kształcenia nadających kwalifikacje nauczycielom organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3


Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto uczelni wskazane przez wnioskodawcę lub bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) będącego aktem wykonawczym do art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) organ prowadzący zobowiązany jest w szczególności do ustalenia corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form Kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski