BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566792

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 394/05
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 394/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. [2]) uchwala, co następuje:

§ 1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych, przebiegającej po działkach nr 19/17 i 20/5 znajdujących się na karcie mapy nr 1 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem 13KL jako teren przeznaczony pod budowę drogi publicznej, którego wycinek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz, U. z 2002 r. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2703.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 394/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Przyjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławskiego o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych zgodnie z wycinkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała porządkuje przynależność administracyjną tej drogi.
Podstawa prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż zarząd powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski