BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542848

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 401/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005
UCHWAŁA NR 401/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005


Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[1]) i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2]) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć do wiadomości zmiany w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005, polegające na nadaniu nowego brzmienia części "C" pod nazwą "Inwestycje", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 401/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności
faktyczne.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczący przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005 wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale Nr VI/III/2005 z 29 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005.
Plan rzeczowo - finansowy PS ZOZ w Inowrocławiu na 2005 r. został przyjęty uchwałą nr 368/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowy Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005.
Zmiany w w/w Planie dotyczą części "C" pod nazwą "Inwestycje". Wynikają one ze wzrostu w stosunku do planowanych wydatków realizacji inwestycji "Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć" oraz z konieczności dostosowania zapisanej w Planie nazwy zadania do zapisu zawartego we wniosku aplikacyjnym zgłaszanym przez PS ZOZ w Inowrocławiu w ramach konkursu - do działania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi: art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej. Przepisy te stanowią, iż podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli l oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej, która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową. W ramach tej kontroli ,,(...) podmiot sprawujący nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy (...)".
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-401.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: środa, 4 maja 2005, godz. 12:55
  Typ MIME: application/pdf