BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566334

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 402/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 402/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/11812000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu o wartości ok. 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 402/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu rektoskopu z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Rektoskop służy do wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kanału odbytu i odbytnicy). Umożliwia on ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Pozwala również na pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego.
Konieczność zakupu w/w sprzętu medycznego wynika z faktu, iż obecnie
w Oddziale funkcjonuje tylko jeden kilkunastoletni, wyeksploatowany rektoskop. Używany jest on również do badań pacjentów z innych oddziałów szpitalnych. Doposażenie I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej w rektoskop pozwoli na utrzymanie jego podstawowej działalności, a co za tym idzie utrzymanie poziomu innych komórek podstawowej działalności medycznej PS ZOZ w Inowrocławiu.
Ponadto Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr V/III/200S z dnia 29 marca 2005 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu rektoskopu z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Jednocześnie jeżeli łączna wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski