BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541840

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 407/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz mikrotomu saneczkowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 407/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz mikrotomu saneczkowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu o wartości ok. 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 2. Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu mikrotomu saneczkowego o wartości ok. 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 407/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz mikrotomu saneczkowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynęły wnioski Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu:
- wideogastroskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu;
- mikrotomu saneczkowego z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Wideogastroskop jest to aparatura medyczna mająca zastosowanie w diagnostyce przewodu pokarmowego. Obecnie, spośród czterech gastroskopów znajdujących się w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, tylko dwa aparaty - wideogastroskopy spełniają normy określone obowiązującymi standardami. Natomiast pozostałe dwa aparaty - gastroskopy optyczne nie spełniają określonych norm i wykazują duży stopień zużycia (eksploatacja ok. 20 lat). Zakup nowego wideogastroskopu uzasadnia również częsta awaryjność i wysoki koszt napraw obecnie funkcjonujących gastroskopów optycznych.

Ponadto Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr III/IV 12005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. pozytywnie zaopiniowała zakup wideogastroskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Natomiast mikrotom saneczkowy to aparatura medyczna, która ma zastosowanie w diagnostyce histopatologicznej do krojenia wycinków tkanki w przygotowaniu preparatów mikroskopowych do badań histopatologicznych.

Obecnie, spośród czterech mikrotomów saneczkowych znajdujących się w Zakładzie Anatomii Patologicznej, tylko jeden spełnia określone normy i pozwala na przygotowanie do badania materiału o odpowiedniej jakości. Pozostałe wykazują tak duży stopień zużycia, iż powinny zostać poddane kasacji.
W przypadku jakiejkolwiek awarii obecnie funkcjonującego mikrotomu Pracownia Histopatologiczna będzie zmuszona zawiesić swoją działalność.

Jednocześnie Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr IV/IV 12005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. pozytywnie zaopiniowała zakup mikrotomu saneczkowego z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.

Jednocześnie jeżeli łączna wartość środków trwałych będących przedmiotem zakupu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski