BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568243

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 408/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo
UCHWAŁA NR 408/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. [2]) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. [3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaopiniować pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 408/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Pismem z dnia 16 marca 2005 r., znak: 7610-28/04/05 Burmistrz Gniewkowa wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Przepisy te stanowią, iż organy wykonawcze powiatu opiniują projekt gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski