BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566797

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 410/05
Dotyczy: ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.
Uchwała nr 410/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 1 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm [2]), uchwały nr XXVIII/216/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację Komisji konkursowej d/s rozpatrywania wniosków, z propozycjami wyboru ofert organizacji pozarządowych, którym zlecone będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu.

§2


1. Przyznać na dofinansowanie realizacji zadań dotacje w kwocie łącznej 56.350,- zł, w tym na :

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 7.500,- zł ;
2) zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,- 6.500,- zł;
3) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ,- 40.000,- zł;
4) zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej - 2.350,- zł.

2. Szczegółowy podział środków dla poszczególnych beneficjentów zawiera załącz- nik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwycza- jowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167 poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Wspieranie oraz powierzanie zadań organizacjom pożytku publicznego na realizacje zadań zleconych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. Na ogłoszony 23 lutego konkurs wpłynę- ły łącznie 34 oferty. Komisja konkursowa d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu pozytywnie zaopiniowała 26 ofert na łączna kwotę 56.350 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 1 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwała nr XXVIII/216/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 listopada 2004 r. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.410.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 307KB
  Data dodania: wtorek, 7 czerwca 2005, godz. 10:47
  Typ MIME: application/pdf