BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541810

Data: 11 maja 2005 r.
Nr uchwały: 413/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr 413/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 maja 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l] ), art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2] ) W związku Z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/23 7/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późno zm., w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,88.711.427,- zł" zastąpić kwotą ,,88.758.041,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,21.526.598,- zł" zastąpić kwotą ,,21.573.212,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,8.231.600,- zł" zastąpić kwotą ,,8.278.214,.., zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,91.411.427,- zł" zastąpić kwotą ,,91.458.041,- zł"
- w § 2 ust2 pkt 1 "wydatki bieżące "kwotę ,,85.135.177,- zł" zastąpić kwotą "85.181.791,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1]- zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. r 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2005 r.
Nr WFB.I.3011-18/05 dokonuje się zwiększenia o kwotę 46.614,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, wynikających z decyzji Starosty Inowrocławskiego z 24 stycznia 2005 r. Nr GN .1.7222-16/04-05 i z 26 stycznia 2005 r. Nr GN.l.7222-50/04-05.
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym, w rozdziałach:
- 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 14.200,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" o kwotę 4~200,- zł, "Różne opłaty i składki" o kwotę 5.000,- zł i utworzenie na kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup usług zdrowotnych". Przeniesione środki zabezpieczają wydatki na: wypłatę odprawy pośmiertnej, wypłaty ekwiwalentów za używanie prywatnych telefonów komórkowych do celów służbowych, opłaty za akty notarialne oraz badania lekarskie pracowników.
- 75495 "Pozostała działalność" poprzez zmniejszenie o kwotę 8.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Zmiana zabezpiecza środki na zakupy materiałów związanych z realizacją "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006".
b) placówkach oświatowych i edukacyjnych i tak:
. rozdział 80130 "Szkoły zawodowe":
- Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.200,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 900,- zł poz. "zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Opłaty za usługi internetowe".
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu poprzez zml:iiejszenie o kwotę 900,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Opłaty za usługi internetowe".
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy poprzez' zmniejszenie o kwotę 1.438,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
. rozdział 80140 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń.
. rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.200,- zł poz. "Zakup usług pozostałych a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Opłaty za usługi internetowe".
. rozdział 85410 - Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 710,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
. rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" poprzez zmniejszenie o kwotę 388,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjałnych Nr 4 w Inowrocławiu.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.413.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: wtorek, 7 czerwca 2005, godz. 10:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.413.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: wtorek, 7 czerwca 2005, godz. 10:56
  Typ MIME: application/pdf