BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542021

Data: 12 marca 2003 r
Nr uchwały: 47 /2003
Dotyczy: w sprawie upoważnienia Pana Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg
Uchwała nr 47 /2003
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 marca 2003 r.


w sprawie upoważnienia Pana Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art.21 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Upoważnia Pana Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w imieniu Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wynikających z ustawy o drogach publicznych, w ustalonym zakresie:
1. Wydawania zgody na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań,
2. Wydawania zgody na wykorzystanie zarezerwowanego pasa drogowego na cele rolnicze lub gospodarcze o tym charakterze,
3. Wydawanie zgody na określenie miejsca włączenia do ruchu drogowego spowodowanego lokalizowaniem zabudowy do istniejącej lub projektowanej drogi,
4. Wydawanie zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
5. Wydawanie odmownych decyzji dotyczących zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
6. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
7. Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
8. Wydawanie decyzji dotyczących pobierania kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub w przypadku nie dotrzymania warunków określonych w zezwoleniu,
9. Wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni mniejszej niż określono to wart. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art.21ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,Nr 113, poz. 984 i 216, poz. 1826) zarządca drogi jakim jest dla dróg powiatowych zarząd powiatu uchwala imienne upoważnienie dla pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi do załatwienia spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, który wynika z ustawy o drogach publicznych w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Starosta
Leonard Maciejewski