BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542879

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 419/05
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.
Uchwała nr 419/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 maja 2005 r.


w sprawie przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[1] ), § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2] ) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

uchwala się, co następuje:

§1


1. Przyjąć do wiadomości roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą "Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2004 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994. r. Nr 121, poz. 591 z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r.. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


UzasadnienieDyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu złożył wniosek dotyczący przedstawienia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za 2004 rok wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 16 maja 2005 r. zawartą w Uchwale Nr VII/IV/2005 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok oraz zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej i art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 6 ust.l pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, który mówi " podmiot sprawujący nadzór analizuje roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe jednostki organizacyjnej..." w ramach kontroli i oceny legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności gospodarki finansowej.
Zgodnie z powołanymi przepisami Zarząd Powiatu przyjmuje roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe PS ZOZ w Inowrocławiu.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.419.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 15 czerwca 2005, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf