BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566341

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 425/05
Dotyczy: odwołania Pani Barbary Kwak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 425/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 maja 2005 r.


w sprawie odwołania Pani Barbary Kwak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.[l] ) w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Odwołać z dniem 31.08.2005 r. Panią Barbarę Kwak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu w związku z likwidacją placówki.

§2


Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
31 sierpnia 2005 r. przestaje istnieć Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu. Do kompetencji organu prowadzącego należy odwoływanie i powoływanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, że stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. Z, powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. W myśl art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności m. in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski