BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541775

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 427/05
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała nr 427/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Jerzy Naumann - przewodniczący Komisji,
- Ryszard Oczachowski,
- Marek Szubarga.
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-Bogna Łoś,
- Lidia Maciejewska,
- Ewa Heba.
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Jadwiga Orłowska,
- Edmund Mikołajczak.
4) przedstawiciele rodziców:
- Mieczysław Piwowar,
- Wiesław Juchacz.
5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jacek Kempski,
- Tomasz Marcinkowski.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Z dniem 1 września 2005 r. na emeryturę przechodzi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja powołana przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzą: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców; po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. m 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji zarządu powiatu. Przepis art. 36a ust. 5 powołanej ustawy określa skład komisji konkursowej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.


Starosta
Leonard Maciejewski