BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541768

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 428/05
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 428/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1] ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych m 1 w Inowrocławiu w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Jerzy Naumann - przewodniczący Komisji,
- Ryszard Oczachowski,
- Marek Szubarga.
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Bogna Łoś,
- Lidia Maciejewska,
- Ewa Heba.
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Bogumiła Grela,
- Jan Kowalski.
4) przedstawiciele rodziców:
- Elżbieta Cieplińska,
- Leszek Skulski.
5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jacek Kempski,
- Maria Lipińska.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Z dniem 1 września 2005 r. kończy się 5-letnia kadencja dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja powołana przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzą: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców, po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. m 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji zarządu powiatu. Przepis art. 36a ust. 5 powołanej ustawy określa skład komisji konkursowej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.


Starosta
Leonard Maciejewski