BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542839

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 429/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr 429/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 czerwca 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2] ) w związku z §10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późno zm., w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,88.619.955,- zł" zastąpić kwotą ,,88.637.955,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,20.991.690,- zł" zastąpić kwotą ,,21.011.690,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. c "dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" kwotę ,,25.900,- zł" zastąpić kwotą ,,43.900,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,92.620.695,- zł" zastąpić kwotą ,,92.638.695,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt l "wydatki bieżące" kwotę ,,85.628.227,- zł" zastąpić kwotą ,,85.646.227,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.894.033,- zł" zastąpić kwotą ,,55.891.513,- zł".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafiami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w §1 i §2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik m li m 2 do uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz, 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. W wyniku zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego organizacji i dofinansowania XXXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Inowrocław 2005 dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała
działalność".
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie o kwotę 2.520,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup leków i materiałów medycznych",
b) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.174,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 3.741,- zł i "Podatek od nieruchomości" o kwotę 433,- zł,
c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu poprzez zmniejszenie o kwotę 731,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
Wprowadzone zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostek.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.I28 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.429.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: piątek, 24 czerwca 2005, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.429.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 63KB
  Data dodania: piątek, 24 czerwca 2005, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf