BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541841

Data: 21 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 434/05
Dotyczy: odpłatnego zbycia Miastu Inowrocław stalowej wiaty magazynowej i odwołania przetargu na dokonanie rozbiórki i sprzedaż odzyskanych materiałów z wiaty stalowej magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 434/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 czerwca 2005 r.


w sprawie odpłatnego zbycia Miastu Inowrocław stalowej wiaty magazynowej i odwołania przetargu na dokonanie rozbiórki i sprzedaż odzyskanych materiałów z wiaty stalowej magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się co następuje:

§1


Odwołać wyznaczony na 23 czerwca 2005 r. przetarg ustny nieograniczony na dokonanie rozbiórki i sprzedaż odzyskanych materiałów z wiaty stalowej magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.

§2


Przekazać odpłatnie Miastu Inowrocław stalową wiatę magazynową za cenę obejmującą wartość likwidacyjną obiektu, koszt wyceny oraz ogłoszenia prasowego.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zarząd Powiatu 8 czerwca 2005 r. ogłosił przetarg na rozbiórkę stalowej wiaty magazynowej. Prezydent Miasta Inowrocławia pismem z 16 czerwca 2005 r. potwierdził zainteresowanie nabyciem wiaty magazynowej za cenę wywoławczą ogłoszoną w przetargu oraz złożył oświadczenie, że w przypadku nabycia przedmiotowej wiaty Miasto odstąpi od realizacji postanowienia wynikającego z § 8 Porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim 11 sierpnia 2004 r. Miasto Inowrocław rozważa również możliwość docelowego wykorzystania obiektu na cele publiczne. Zbycie wiaty magazynowej na rzecz Miasta Inowrocław, które jest właścicielem gruntu celem dalszego użytkowania jest zasadne.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski