BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542923

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 436/05
Dotyczy: zwolnienia Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała nr 436/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zwolnienia Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Na wniosek Pana Włodzimierza Figasa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnić Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu z dniem 30 czerwca 2005r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pan Włodzimierz Figas wystąpił z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2005r. o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, z dniem 30 czerwca 2005r.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:
art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań powiatu należy w szczególności między innymi zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zwolnienia Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.436.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:38
  Typ MIME: application/pdf