BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542908

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 438/05
Dotyczy: zatrudnienia Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr 438/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zatrudnienia Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.[2]), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,

uchwala się, co następuje:

§1


Zatrudnić Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z dniem 1 lipca 2005 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1 8, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055),
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Na wniosek złożony 20 czerwca 2005r. przez Pana Mieczysława Staszewskiego w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem 30 czerwca 2005r., Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr 437/2005 zwolnił Pana Mieczysława Staszewskiego ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Propozycję objęcia stanowiska w/w jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powiatu przyjął Pan Włodzimierz Figas, dotychczasowy Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:
art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań powiatu należy w szczególności między innymi zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Jednocześnie do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ma zastosowanie ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Zgodnie z art. 112 ust.7 zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zgodnie z wymogami określonymi w art.122 ust. 1 cyt. ustawy, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ponadto w dniu 1 czerwca 2005 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę nr XXXV/288/05 w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zatrudnienia Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Starosta
Leonard Maciejewski