BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542852

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 69 /2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu koloskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej
Uchwała nr 69 /2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia 14 maja 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu koloskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,-Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu koloskopu o wartości ok. 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W dniu 28 kwietnia 2003 r. wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ iV Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu koloskopu dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej. W związku z dużym zapotrzebowaniem ze strony pacjentów na badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, jak i wymagane standardy Pracowni Gastroenterologicznej wyposażenie jej tylko w jeden aparat jest zupełnie niewystarczające. Jest to sprzęt medyczny, który pozwala na dokładną diagnostykę, wczesne wykrywanie ewentualnych zmian patologicznych a w następstwie podjęcie prawidłowego leczenia.
Zakup koloskopu jest uwzględniony w planie rzeczowo-finansowym PS ZOZ w Inowrocławiu na 2003 r. Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą z dnia 24 kwietnia 003 r. Nr X/III/2003 pozytywnie zaopiniowała zakup koloskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.
Mając na uwadze fakt, iż doposażenie w koloskop w/w Pracowni wpłynie a poprawę jakości diagnostyki medycznej, uważam za zasadne wywołanie niniejszej uchwały.
Starosta
Leonard Maciejewski