BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566343

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 447/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Malinowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 447/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 lipca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Malinowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 9g ust. 2, ust. 5, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Malinowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Piotr Kendzierski - dyrektor
3. Bogna Łoś - przedstawiciel organu nadzorującego
4.Jadwiga Orłowska - ekspert
5. Beata Wasilewska - ekspert
6. Tomasz Marcinkowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" PO

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Nauczyciel po zakończonym stażu i pozytywnej ocenie dorobku zawodowego wystąpił do organu prowadzącego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z przedstawiciela organu prowadzącego, jako jej przewodniczącego, przedstawiciela organu nadzorującego, dwóch ekspertów z listy MEN, przedstawiciela organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans powołuje organ prowadzący szkołę. Zgodnie z art. 91d powołanie wyżej wymienionej komisji należy do kompetencji zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski