BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541769

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 455/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Orłowskiej - Żurek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
Uchwała nr 455/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Orłowskiej - Żurek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]) oraz art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Orłowskiej - Żurek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Bogdan Budner - dyrektor
3. Bogna Łoś - przedstawiciel organu nadzorującego
4. Maria Giovanoli - Oksiak - ekspert
5. Elżbieta Piniewska - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Nauczyciel po zakończonym stażu i pozytywnej ocenie dorobku zawodowego wystąpił do organu prowadzącego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z przedstawiciela organu prowadzącego, jako jej przewodniczącego, przedstawiciela organu nadzorującego, dwóch ekspertów z listy MEN,
przedstawiciela organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans powołuje organ prowadzący szkołę. Zgodnie z art. 91d powołanie wyżej wymienionej komisji należy do kompetencji zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski