BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542056

Data: 6 lipca 2005r
Nr uchwały: 461/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo
UCHWAŁA NR 461/ 05
ZARZĄD POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 lipca 2005r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 art.68 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603z późn. zm. [2]) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w związku z uchwałą Nr XXXIV /272/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej gmina Janikowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 4,7500 ha położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego. Nieruchomość stanowi zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabYtków, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych:
- nr 69/5 o pow. 0,8400 ha, zapisanej w KW nr 45132,
- nr 69/7 o pow. 0,0600 ha, żapisanej w KW nr 42301,
- nr 70/3 o pow. 0,5400 ha, zapisanej w KW nr 42301,
- nr 70/2 o pow. 3,3100 ha, zapisanej w KW nr 32188.

§ 2. Ustalić w przetargu ustnym nie ograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w § 1 w wysokości 1.250.000,00 zł oraz wadium w kwocie 100.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 22O, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 461/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁA WIU
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Rada Powiatu uchwałą nr XXXIV/272/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. wyraziła zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo w drodze przetargu. Przedmiotowy teren stanowi zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków i objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w nieruchomości na kwotę 1.250.000,00 zł.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 37 ust 1, art. 38 ust 1, art. 39 ust 1, art. 40 ust 1 i ust 3, art. 67 ust 2 pkt 1l, art. 68 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z późn. zm.). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

461.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:11
  Typ MIME: application/pdf