BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542027

Data: 13 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 463/ 2005
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 463/ 2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005 r.w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych, przebiegającej po działkach nr 118,111/5 i 114/14 znajdujących się na karcie mapy nr 53 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem 75 KD jako teren przeznaczony pod budowę drogi publicznej, którego wycinek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 463/ 2005
ZARZĄDZU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005r.


w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Przyjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławskiego o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych zgodnie z wycinkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała porządkuje przynależność administracyjną tej drogi.
Podstawa prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 f. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż zarząd powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

463.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 11:16
  Typ MIME: application/pdf