BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 548382

Data: 13 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 465/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu
UCHWAŁA NR 465/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm. [1]), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2] ) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/316/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 61/8 o pow. 0,8130 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13151 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§ 2. Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w § l w wysokości 15.000,00 zł oraz wadium w kwocie 2.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 180 z 2003 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu:

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 465/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr XXXVI/316/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ten teren stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo działka ta znajduje się w obszarze rolniczo-osadniczym w granicy zabudowy wsi. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w nieruchomości na kwotę 8.850,00 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

465.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 11:23
  Typ MIME: application/pdf