BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542864

Data: 13 lipca 2005 r
Nr uchwały: 467/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
UCHWAŁA NR 467/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późno zm. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 3.944,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 3.400,- zł i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 544,- zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".

§ 3. Zmiany w planie wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski
Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 467/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.944,- zł
z przeznaczeniem na:
a) zwrot kosztów z tytułu wpisu od odwołania wnoszonego przez firmę "Medix" Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup aparatu cyfrowego RTG dla Szpitala
Powiatowego w Inowrocławiu - Centrum Radiologii w Inowrocławiu"
- zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z 11 maja br. – kwota 3.400,- zł
b) zapłatę odsetek od niesłusznie wypłaconych stypendiów z projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazja1nych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie – kwota 544,- zł


2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 89.312,- zł z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie wykorzystanej dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów z projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.1
pkt 2 i ust2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytońalnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STARSOTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

467.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 11:42
  Typ MIME: application/pdf