BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542947

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 72 /2003
Dotyczy: w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr 72 /2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 maja 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 ), art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664, Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 2, poz. 16 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. nr 82, poz. 743), Uchwały Nr IIV23/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego .

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Określa, że postępowanie o zamówienie wykonanie bankowej obsługi Powiatu Inowrocławskiego przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

§2


Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodnicząca Komisji Anna Berendt
- Sekretarz Komisji Alicja Jagodzińska
- Członek Andrzej Florek
- Członek Ryszard Florek
- Członek Jadwiga Mrozowska

§3


Komisja Przetargowa działać będzie na podstawie regulaminu pracy określonego Zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego nr 126 z dnia 2 sierpnia 2002 r w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych.

§4


Tryb i przedmiot zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług,
które mają być wykonywane w ramach umowy, warunki formalne jakie mają spełniać oferenci i kryteria spełnienia tych warunków określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Stosownie do Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu nr III/23/2002 z dnia 18 grudnia 2002r zobowiązującej Zarząd Powiatu do podjęcia niezbędnych czynności w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne.

Starosta
Leonard Maciejewski