BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542866

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 468/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Uchwała nr 468/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. .1592, z późn. zm.[1]), w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.[2] oraz zgodnie z Planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, stanowiącym załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/237/04 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXV /293/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia l czerwca 2005 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/322/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r.

uchwala się, co następuje:


§1


W uchwale Nr 397/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, ulegają zmniejszeniu wydatki w § 2440 z kwoty 140 000 zł na kwotę 100 000 zł oraz w § 6110 z kwoty 2 637 000 zł na kwotę l 994 000 zł i dodaje się § 6260 w kwocie 100 000 zł.

§2


Załącznik Nr l do uchwały powołanej w §1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Inowrocławiu.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 211, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą nr 397/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustalony został sposób rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
Uchwałą Nr XXXV /293/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. został zmieniony Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zmniejszenie wydatków w § 2440 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 20 000 zł oraz w § 4300 o kwotę 20 000 zł. Uchwałą Nr XXXVI/322/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. został zmieniony Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zmniejszenie wydatków w § 6110 z kwoty 2 637 000 zł na kwotę 1 994 000 zł i dodanie § 6260 w kwocie 100 000 zł.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania podziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.468.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 133KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 12:20
  Typ MIME: application/pdf