BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542895

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 73/2003
Dotyczy: w sprawie: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok
Uchwała nr 73/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 czerwca 2003 r.


w sprawie: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe Publicznego Specjalistycznego-Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu zwrócił się z pismem dotyczącym przedstawienia sprawozdania z realizacji planu przedsięwzięć gospodarczo- finansowych i sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu łącznie z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego tegoż Zakładu za rok obrotowy 2002 oraz pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ z dnia 26 maja 2003 r. zawartą w uchwale Nr XIII/III/2003 w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2002 oraz zaopiniowania sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2002.
Podstawy prawne do jej podjęcia stanowią: Uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.


Starosta
Leonard Maciejewski