BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541751

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 478/ 2005
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
UCHWAŁA NR 478/ 2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§ 3. Zmiany w planie wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym:

dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi, dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85321 "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 10.000,- zł i poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 7.000,- zł a zwiększenie o kwotę 17.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na wynagrodzenia lekarzy wchodzących w skład zespołu orzekającego i zakup znaczków pocztowych.
b) placówkach oświatowych - dział 801 "Oświata i wychowanie":
- rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" z przeznaczeniem na opłatę umów zleceń,
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" poprzez zmniejszenie o kwotę 52.000,- zł poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na przygotowanie pracowni w związku z planowanym przeniesieniem filii CKP z ul. Poznańskiej 384 na ul. Dworcową 25.

2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami (w ramach poz. "Zakup usług remontowych") dokonuje się w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 34.000,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" a zwiększenie o analogiczną kwotę planowanych wydatków w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" z przeznaczeniem na remont auli w I LO w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


wz. STAROSTY
WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Załączniki:

478.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf