BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541835

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 479/ 05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
UCHWAŁA NR 479/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005, przyjętego uchwałą nr 358/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2. Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w § 1 uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 479/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005


W związku ze zmianą budżetu powiatu uchwałą nr 467/ 05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z 13 lipca 2005 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r., uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z 27 lipca 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu z 27 lipca 2005 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


wz. STAROSTY
WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Załączniki:

479.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 124KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf