BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541748

Data: 03 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 480/ 2005
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 480/ 2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 03 sierpnia 2005r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu


Na podstawie art. 36a, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłużyć Panu Krzysztofowi Makowieckiemu do 31 sierpnia 2009r. powierzenie stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Rada Powiatu w Inowrocławiu w 2004r. podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu jednostki budżetowej w zakład budżetowy, jednocześnie przedłużono kadencję dyrektora Bursy do 31 sierpnia 2005r. W związku z prawidłowym funkcjonowaniem wyżej wymienionej jednostki zasadnym staje się przedłużenie kadencji dyrektora do 31 sierpnia 2009r.,
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36a, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, że organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowisk. W myśl cytowanej wyżej ustawy uzyskano pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rady Pedagogicznej. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski