BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542915

Data: 27 lipca 2005
Nr uchwały: 473/ 05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość
UCHWAŁA NR 473/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość.Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art.67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2]) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) uchwala się, co następuje:

§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Kościelcu gmina Pakość, będacej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393 o pow. 6,7685 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 45239 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w drugim przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości określonej w § 1 w wysokości 195.000,00 zł oraz wadium w kwocie 10.000,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23; poz 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759. .
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 473/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W związku z faktem, iż w dniu 22 marca 2005 r. pierwszy przetarg ustny nie ograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393 o pow. 6,7685 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 45239 zakończył się wynikiem negatywnym zaistniał potrzeba obniżenia ceny wywoławczej tej nieruchomości w drugim przetargu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), zgodnie z którym cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niżej niż 50 % tej wartości. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

473.zalaczniki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 11:15
  Typ MIME: application/pdf