BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542889

Data: 3 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 481/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr 481/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 128 ust. 1 pkt.1 i ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,90.569.126,- zł" zastąpić kwotą ,,90.565.006,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,22.358.671,- zł" zastąpić kwotą ,,22.354.551,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,8.299.214,- zł" zastąpić kwotą ,,8.295.094,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,95.190.341,- zł" zastąpić kwotą ,,95.186.221,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.136.780,- zł" zastąpić kwotą ,,86.140.860,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,9.053.561,- zł" zastąpić kwotą ,,9.045.361,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1, § 2 i w § 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik m li m 2 do uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz, 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2005 r. Nr WFB.I.3011-30/05 oraz z dnia 14 lipca 2005 r. Nr WFB.I.3011-31/05 dokonuje się:
- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 8.200,- zł
- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4.080,- zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa.
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym, dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.
b) placówkach oświatowych poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" w rozdziale:
- 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 16.600,- zł
- 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o kwotę 11.400,- zł
a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o kwotę 28.000,- zł celem zasilenia planowanych wydatków na remont pomieszczeń sal lekcyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.I pkt.l i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.481.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: środa, 31 sierpnia 2005, godz. 08:35
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.481..pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: środa, 31 sierpnia 2005, godz. 08:36
  Typ MIME: application/pdf