BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542946

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 8/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
Uchwała Nr 8/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 grudnia


w sprawie dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 ) w związku z § 2 uchwały Nr XXXVII/307/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudrrianie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


§ 1


Dokonać przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanymi przez Starostę i z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ten sposób, że:
l. Ze środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przenieść kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na zwrot kosztów organizacji nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci i młodzieży przenieść kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

§2


Podział środków po zmianie o której mowa w § 1 ust 1 i 1a przedstawia się następująco:

1.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej kwota 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych kwota 1.026.900 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych ),

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- dorosłe osoby niepełnosprawne - 106.160 zł
- dzieci i młodzież niepełnosprawna 56.112 zł

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Z uwagi na brak wniosków osób niepełnosprawnych o kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej nie zostaną wykorzystane środki PFRON zaplanowane na udzielenie pomocy w przedmiotowym zakresie. Natomiast nie rozpatrzono pozytywnie na dzień dzisiejszy wszystkich wniosków pracodawców zamierzających w swoich zakładach pracy utworzyć nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na to zadanie.
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z mniejszą ilością
wniosków niż się spodziewano, nie wykorzysta zaplanowanych środków na dofinansowanie zaopatrzenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na podstawie złożonych wniosków stwierdzono, iż większe potrzeby w tym zakresie mają dorosłe osoby niepełnosprawne.
Przeniesienie środków uwzględnia postanowienia art. 28 ust 1 pkt 1 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Uchwała Nr XXXVII/307/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, upoważnia Zarząd Powiatu do przeniesienia środków pomiędzy zadaniami, dlatego też zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały.
Przeniesienie środków uwzględnia postanowienia art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) .


Starosta
Leonard Maciejewski