BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542862

Data: 3 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 482/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała nr 482/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2]) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz., U. Nr 207, poz. 2108 ) w związku z uchwałą nr XXIX/230/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej,

uchwala się, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej- Miechowickiej, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/58 o pow. 2,4760 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20546 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w § 1 w wysokości 570.000,00 zł ( w tym podatek VAT 22 % ) oraz wadium w kwocie 30.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolite wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Działka oznaczona nr 13/58 o pow. 2,4760 ha przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną z usługami była przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego dnia 12 maja 2005 r. Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym, został wyłoniony nabywca, który po zakończonym przetargu wniósł skargę do Zarządu Powiatu na czynności komisji przetargowej. Przedmiotowa skarga uchwałą Zarządu Powiatu nr 416/05 z dnia 18 maja 2005 r. została uznana za niezasadną. W wyznaczonym terminie podpisania aktu notarialnego tj. 7 czerwca 2005 r. wyłoniony nabywca nie stawił się, nie dosłał do tego dnia usprawiedliwienia jak również nie uiścił kwoty należnej do zapłaty. Kserokopia zaświadczenia o przewidywanym okresie leczenia dostarczona została do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dnia 13 czerwca 2005 r. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa nabywcy nieruchomości w oznaczonym dniu w kancelarii notarialnej Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, o czym nabywca został poinformowany. Zgodnie, z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż tej nieruchomości.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 t. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski