BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542857

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 472/ 05
Dotyczy: przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu
UCHWAŁA NR 472/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz w związku z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1.
Przyjąć spisy inwentaryzacyjne mienia Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 472/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z 27 lipca dnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym gospodaruje mieniem powiatu. W ramach tego gospodarowania, w oparciu o § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania, po przekazaniu mienia do powiatu, Zarząd Powiatu sporządza spisy inwentaryzacyjne mienia powiatu oraz kompletuje dokumentację.
Spisy inwentaryzacyjne zostały sporządzone zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami według stanu na 30 czerwca 2005 roku.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


wz. STAROSTY
WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski