BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542010

Data: 10 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 483/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr 483/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]),

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić Pana Mieczysława Staszewskiego - Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie do sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Zestawienie majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do w/w uchwały.

§2


Powołać komisję przetargową w składzie przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały, która będzie stosowała zasady i tryb określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. 191, poz. 1957).

§3


Cenę wywoławczą ustala się w wysokości rynkowej wartości składnika majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr 1 do uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr 386/05 Zarząd Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2005r. wyraził zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. W związku z tym, że jednostki podległe nie przejęły całego przedmiotowego mienia gospodarstwa zasadnym jest jego zbycie w drodze licytacji publicznej zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.483.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 151KB
  Data dodania: środa, 31 sierpnia 2005, godz. 10:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.483.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: środa, 31 sierpnia 2005, godz. 10:27
  Typ MIME: application/pdf