BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542925

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 488/ 05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR 488/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 24 sierpnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) art. 128 ust 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób iż:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 „Dochody" kwotę „90.565.006,- zł” zastąpić kwotą „90.673.110,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 „dotacje” kwotę „22.354.551,- zł” zastąpić kwotą „22.462.655,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a „dotacje” na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę „8.295.094,- zł” zastąpić kwotą „8.339.698,- zł”
- w § 1 ust 2 pkt 1 lit. b „dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu” kwotę „9.552.900,- zł” zastąpić kwotą „9.616.400,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust.1 „Wydatki” kwotę „95.186.221,- zł” zastąpić kwotą „95.294.325,- zł”
- w § 2 ust 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „86.140.860,- zł” zastąpić kwotą „86.248.964,- zł”
- w § 2 ust 2 pkt 1 lit b „dotacje” kwotę „2.751.962,- zł” zastąpić kwotą „2.815.462,- zł”

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.
§ 3. Zmiany w planie wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114i Nr 64, poz.565.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga


UZASADNIENIE


1.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I.3011-34/05 oraz z dnia 11 sierpnia br. Nr WFB.I.3011-35/05 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. o łączną kwotę 108.104,-zł z czego:

- dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 44.604,- zł z przeznaczeniem na:
* gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (koszty zarządzania i świadczenia usług porządkowych) – kwota 4.574,- zł,
* uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowy i odsetkami) na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa i powiat nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - kwota 40.030,- zł,

- dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85020 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 63.500,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:

a) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń (dot. wykonania projektów remontów ulic Wojska Polskiego i Roosevelta w Inowrocławiu oraz projektu zmiany stałej organizacji ruchu ulic Kopernika - Roosevelta - Al. Niepodległości w Inowrocławiu),

b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" poprzez zmniejszenie o kwotę 207,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Opłaty na rzecz budżetu państwa". Zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

c) placówkach oświatowych - dział 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów gospodarczych,
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 950,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów gospodarczych,

- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 1.000,- zł, "Zakup energii" o kwotę 15.000,- zł
i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 5.000,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 1.000,- zł celem opłacenia umowy zlecenia w I LO w Inowrocławiu oraz "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera, farb i podłóg do dwóch sal lekcyjnych w III LO w Inowrocławiu oraz zakup środków czystości i materiałów gospodarczych w I LO w Inowrocławiu,

- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 7.704,- zł poz."Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" w ZSP Nr 4 w Inowrocławiu o kwotę 6.704,- zł (dot opłacenia umów zleceń i umów o dzieło) oraz w Zespole Szkół im. 1. Kilińskiego o kwotę 1.000,- zł (dot. opłacenia umowy dzieło),

d) placówkach edukacyjnych - dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" poprzez zmniejszenie o kwotę 396,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwięksżenie o ww. kwotę poz. "Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" (dot. Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu),

e) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie o kwotę 2.876,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 2.100,- zł i poz. "Podatek od nieruchomości" o 776,- zł. Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

3. W związku z przejęciem przez Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 2 pracowników z Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu filia Kołuda Mała dokonuje się zmiany planów finansowych ww. jednostek zwiększając o łączną kwotę 15.754,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w DPS Ludzisko a zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w DPS Inowrocław.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 128 ust1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu
Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

488.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: czwartek, 1 września 2005, godz. 09:11
  Typ MIME: application/pdf