BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566800

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 490/05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium.
Uchwała nr 490/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 sierpnia 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]), art.37 ust.4 w związku z art. 38 ust. 1, art.39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art.67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

uchwala się, co następuje:

§1


Przeprowadzić w formie przetargu ustnego ograniczonego drugi przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, położonych na działkach nr 48, nr 58, nr 67/10 o łącznej powierzchni 34,9700 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 29899 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w drugim przetargu ustnym ograniczonym cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego nieruchomości określonej w § 1 w wysokości 33.222,00zł, przyjmując wartość 950,00 zł czynszu dzierżawnego rocznego za każdy hektar wydzierżawianych gruntów rolnych oraz wadium w kwocie 3.322,00 zł, stanowiącej 10% wartości ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

§3


W przetargu winny brać udział osoby fizyczne i prawne z terenu Powiatu Inowrocławskiego.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2003 r. nr 150, poz. 1251.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2005r. pierwszy przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, a użytkowanych dotychczas przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie zakończył się wynikiem negatywnym, w związku z tym zaistniała potrzeba przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zgodnie z którym cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.


Starosta
Leonard Maciejewski