BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542914

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 493/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.
Uchwała nr 493/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ulicy Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W październiku 2003r. dokonano gruntownej modernizacji węzła cieplnego znajdującego się w budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego, jednocześnie zmienił się dostarczyciel ciepła (w miejsce Inowrocławskich Zakładów Chemicznych stał się nim Zakład Energetyki Cieplnej Inowrocław, który jednocześnie przejął węzeł na własność). W związku z czym wymienione w uchwale urządzenia były zbędne. Pismem z dnia 19.07.2005r. (KA 221R/6/05) dyrektor Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytk9wej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego o następującej wartości:
- Kotły parowe: wartość początkowa - 6 060,50 zł,
umorzenie na dzień 31.07 .2005r. - 5 737,47 zł,
wartość netto - 323,03 zł,
- Podgrzewacze: wartość początkowa - 5 474,20 zł,
umorzenie na dzień 31.07.2005r. - 2317,52 zł,
wartość netto - 3 156,68 zł.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski