BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566795

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 494/05
Dotyczy: przejęcia kosiarki jezdnej z siedzeniem i wyposażeniem oraz kosiarki STIHL z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz przekazania ich Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu.
Uchwała nr 494/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


w sprawie przejęcia kosiarki jezdnej z siedzeniem i wyposażeniem oraz kosiarki STIHL z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz przekazania ich Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[ l]), w związku z § 1 uchwały nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego,

uchwala się, co następuje:

§1


Przejąć kosiarkę jezdną z siedzeniem i wyposażeniem oraz kosiarkę STIHL z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu i przekazać je Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Kosiarka jezdna z siedzeniem i wyposażeniem została zakupiona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy obowiązującej przez okres 54 miesięcy. Wartość początkowa kosiarki wynosi 24.909,00 zł a umorzenie na dzień 31 lipca 2005r. 14.530,27 zł, wartość netto 10.378,73 zł. 10 czerwca br. minął termin zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z PFRON, a przedmiotowa kosiarka stała się własnością Powiatu. Pracownik obsługujący w/w sprzęt z dniem l września br. nabędzie prawo do świadczenia emerytalnego i skorzysta z niego. Kosiarka STIHL stanowi wyposażenie o wartości początkowej 2.090,00 zł, umorzone w 100 %.
Ponadto w związku z planowaną zmianą siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu na budynek po likwidowanej Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 a, kosiarki są zbędne w jednostce. Z dniem l września 2005r. budynek ten będzie administrowany przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. W/w składniki majątku ruchomego będą wykorzystywane przez Starostwo do koszenia terenów zielonych wokół budynków przy ul. Roosevelta 36-38 oraz ul. Poznańskiej 345 a.
Wobec powyższego, wywołanie uchwały jest zasadne. Wyrażenie zgody na przekazanie majątku ruchomego będzie racjonalnym gospodarowaniem mieniem powiatu.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § l uchwały nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego. Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski