BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568236

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 497/05
Dotyczy: wydania i przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu' przy ul. Poznańskiej 43/45 Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
Uchwała nr 497/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie wydania i przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu' przy ul. Poznańskiej 43/45 Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:


§1


Wydać i przekazać w dniu 9 września 2005r. Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP na podstawie orzeczenia Komisji Regulacyjnej Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia 27 czerwca 2005r., sygn. akt W.KŻ-I-1902/02 nieruchomość zabudowaną, położoną w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43/45, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 115 o pow. 0,6478 ha, mającą urządzoną księgę wieczystą KW nr 49200, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Upoważnić do wydania i przekazania nieruchomości opisanej w §1 następujące osoby:
- Piotra Kendzierskiego - Dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu;
- Ryszarda Oczachowskiego - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu;
- Kornelię Łukaszewską - Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościam Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Komisja Regulacyjna Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie orzeczeniem z dnia 27 czerwca 2005r., sygn. akt W.KŻ-I-1902/02 przeniosła nieodpłatnie, w stanie wolnym od obciążeń, na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43/45, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 115 o pow. 0,6478 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW nr 49200, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Wydanie przedmiotowej nieruchomości zgodnie z punktem 2 orzeczenia powinno nastąpić do 30 czerwca 2006r.
Z uwagi na przeniesienie Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu do budynku znajdującego się przy ul. Solankowej 21 w Inowrocławiu należało wydać i przekazać opisaną w § 1 niniejszej uchwały nieruchomość jej właścicielowi.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski