BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542855

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 76/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 76/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 czerwca 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § I pkt. I "Dochody" kwotę ,,77.162.467,- zł" zastąpić kwotą ,,77.263.367,- zł"
2. w § 2 pkt. I "Wydatki" kwotę ,,77.162.467,- zł" zastąpić kwotą ,,77.263.367,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 165.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o 30.000,- zł, dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o 35.000,- zł, dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 55.000,- zł, dziale 853 "Opieka społeczna" o 20.000,- zł i dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza o 25.000,- zł.

§3


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§4


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§5


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Na skutek zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania przez Miasto za pośrednictwem budżetu Powiatu dotacji w kwocie 900,- zł na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu na opłacenie udziału w XIII Zlocie "Drużyn Nieprzetartego Szlaku" dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 80111 "Gimnazja specjalne", dziale 801 "Oświata i wychowanie". Po stronie planowanych wydatków o ww. kwotę zwiększono budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
2. W wyniku zawartego porozumienia z Gminą Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 50% wartości określonej w najkorzystniejszej ofercie przetargowej, nie więcej niż 100.000,- zł na remont drogi nr 689 Racice - Lachmirowice dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", dziale 600 "Transport i łączność". Po stronie planowanych wydatków o ww. kwotę zwiększono budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń " a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu paliwa do samochodów gaśniczych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania JRG w sezonie letnim, gdy wzrasta zagrożenie pożarowe,
b) III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". miany spowodowane zostały koniecznością zakupu środków BHP,
c) Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" ) poprzez zmniejszenie o kwotę 666,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe". Zmiana spowodowana została koniecznością zwrotu kosztów podróży nauczycielom skierowanym na szkolenia,
e) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższa zmiana spowodowana została koniecznością uregulowania faktur za przeglądy okresowe oraz rozmowy telefoniczne.
4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego dokonano korekty planów finansowych podległych jednostek poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 1.250,- zł w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży", § 4300 "Zakup usług pozostałych" w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu a zwiększenie planowanych wydatków w ww. rozdziale i paragrafie w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu o 300,- zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu o 950,- zł. Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie obozu wędrownego dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu do Zakopanego - Murzasichle oraz dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu na trasie Karpacz - Szklarska Poręba,
b) zmniejszenie o kwotę 37.300,- zł poz. "Zakup energii" w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu a zwiększenie o ww. kwotę analogicznej pozycji w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu. Powyższe zabezpiecza wydatki na energię elektryczną Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu ( budynek po Zasadniczej Szkole Rolniczej ).
5. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 165.000,- zł z przeznaczeniem na:
. aktualizację operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Orłowie gm. Inowrocław, aktualizację operatu szacunkowego zespołu pałacowo- parkowego w Kościelcu Kujawskim oraz wycenę nieruchomości jednostek Powiatu oddanych w trwały zarząd 30.000,- zł . bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Inowrocławiu 35.000,- zł . remont i malowanie elewacji budynku, naprawę rynien oraz wykonanie prac dekarskich na budynku przybudówki i pralni Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 20.000,- zł . przygotowanie pomieszczenia węzła c.o. i przystosowanie instalacji wewnętrznej c.o. w : - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu 25.000,- zł - Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu 25.000,- zł
. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów
niezbędnej do złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej z utworzonej 1 % rezerwy ogólnej w 2003 r. z tytułu remontów, mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników i tak:
- II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu 11.000,- zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu 11.000,- zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski