BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541727

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 502/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Traci ważność: uchwała nr 264/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
UCHWAŁA NR 502/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 f. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr 264/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 502/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Przedstawiona wersja Regulaminu Organizacyjnego wynika z reorganizacji i restrukturyzacji przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu podjął w dniu 23 marca 2005 r. uchwałę Nr 387/05 w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Przyjęcie proponowanej wersji regulaminu pozwoli na dostosowanie nowej struktury organizacyjnej do stanu faktycznego.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. W myśl art. 4 § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929) strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań, nazwę, siedzibę i typ domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-502.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 349KB
  Data dodania: piątek, 21 października 2005, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf