BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566791

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 504/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR 504/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone w § 1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 504/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:

a) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu:
- dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na wykonanie map, pomiary geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne itp.,
- dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 130.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, przegląd techniczny samochodów itp.,

b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" poprzez zmniejszenie poz. "Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" o kwotę 25.000,- zł oraz poz. "Opłaty na rzecz budżetu państwa" o kwotę 207,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia " o kwotę 25.000,- zł oraz "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 207,- zł. Zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

c) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 25.000,- zł i poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 50.000,- zł a zwiększenie poz. "Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 25.000,- zł oraz "Zakup energii" o kwotę 50.000,- zł. Powyższe zabezpiecza środki na wypłatę odpraw pieniężnych zwalnianym pracownikom w związku z reorganizacją placówki oraz na uregulowanie opłat za gaz, wodę i energię elektryczną.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-504.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: poniedziałek, 24 października 2005, godz. 09:50
  Typ MIME: application/pdf